Поиск

About Us / О нас

 
english

This site is a media organization representing on the Internet a public non-profit organization "Pro Jazz Club". The organization operates on the basis of its charter, norms and rules approved by the general meeting.

The organization's main aims are to unite jazz fans into a single community and to popularize jazz among music lovers.

In order to implement the declared goals:

- a public non-profit organization "Club of Jazz Lovers "Pro Jazz" was created and registered in accordance with the procedure established by law;

- information platform (site) in Internet was created, where the members of the organization may publish various information materials (biographies, articles, reviews, essays, notes, critiques); they may communicate on various topics on the pages of the forum; for introductory purposes they may share with each other various audio and video materials, which they possess, allowing other members to expand their knowledge about various trends, currents, genres and performing styles of jazz.

Any person who shares the goals of the organization and agrees to follow the rules and regulations of the organization can become a member. To become a member you must:

- submit a written application to join the ranks of the organization;

- or register on the organization's website by filling in all the required fields in the registration form at https://pro-jazz.com. By clicking the "Continue" button in the registration form, the user confirms their desire to participate in the organization; confirms that they have read and fully agree with the statutes, rules and regulations of the organization; as well as the truthfulness of the information provided about themselves.

The activity of the organization is realized thanks to the support of its members in the form of entrance and membership fees, voluntary donations and other kinds of financial and material assistance.

Norms

All of the association's activities take place within the framework of the law and may not contravene or violate any legal regulations.

Within the organization we are governed by the principle of reciprocity. It can be summarized by a few examples:

- In order for you to be respected, you must first show your respect;

- In order to take something (for example, from your pocket, from your purse, from your nightstand), you must first put something there;

Terms and Concepts

Popularization - the presentation of an issue in a generally accessible, easy-to-understand form.

Organization - is a group of people whose activities are consciously coordinated to achieve a common goal or goals, and/or a business entity with the rights of a legal entity that provides a service to the consumer. The term is used primarily to refer to a social group that distributes the performance of tasks among the participants to achieve a certain collective goal. Organization is characterized by a certain order, fixed in the charter, rules, plans, norms of behavior, allows consciously coordinate social interactions to achieve a particular common goal.

An organization consists of groups. A group is two or more persons who interact with each other in such a way that each person both influences the other members of the organization and is simultaneously influenced by the other members of the organization.

 
українська

Цей сайт є ЗМІ (засобом масової інформації), що представляє в мережі інтернет громадську некомерційну організацію "Клуб любителів джазу "Про джаз". Організація діє на підставі статуту, норм і правил, затверджених на загальних зборах.

Основними цілями організації є об'єднання любителів джазу в єдину спільноту та популяризація джазу серед любителів музики.

Для здійснення заявлених цілей:

- була створена і зареєстрована в установленому законом порядку громадська некомерційна організація "Клуб любителів джазу "Про джаз";

- було створено інформаційний майданчик (сайт) у мережі інтернет, на якому учасники організації можуть публікувати різні інформаційні матеріали (біографії, статті, огляди, нариси, есе, нотатки, рецензії, відгуки); можуть спілкуватися на різні теми на сторінках форуму; в ознайомлювальних цілях можуть ділитися між собою різними аудіо- та відеоматеріалами, які перебувають в їхній власності і дають змогу іншим учасникам розширити свої знання про різні напрямки, течії, жанри та виконавські стилі джазу.

Учасником організації може стати будь-яка особа, яка поділяє цілі організації, яка погодилася слідувати правилам і дотримуватися норм, встановлених в організації. Щоб стати учасником необхідно:

- подати письмову заяву з проханням про вступ до лав організації;

- або пройти процедуру реєстрації на сайті організації, заповнивши всі необхідні поля у формі реєстрації на сайті https://pro-jazz.com. Натискаючи кнопку "Продовжити" у формі реєстрації, користувач підтверджує своє бажання брати участь у роботі організації; підтверджує, що він ознайомився і повністю згоден зі статутом, правилами і нормами організації; так само як і правдивість зазначеної про себе інформації.

Діяльність організації здійснюється завдяки підтримці її учасників у вигляді вступних і членських внесків, добровільних пожертвувань і надання інших видів фінансової та матеріальної допомоги.

Норми

Будь-яка діяльність організації протікає у встановлених законами рамках і не може суперечити або порушувати норми законодавства.

Усередині організації ми керуємося принципом взаємності. Його можна охарактеризувати кількома прикладами:

- щоб Вас почали поважати, спочатку Вам необхідно виявити повагу;

- щоб щось узяти (приміром, з кишені, з гаманця, з тумбочки), спершу потрібно це щось туди покласти;

Терміни та поняття

Популяризація - виклад питання в загальнодоступній, легкій для розуміння формі.

Організація - це група людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення спільної мети або цілей, та/або суб'єкт господарювання, що володіє правами юридичної особи, який надає послугу споживачеві. Термін вживається переважно для позначення соціальної групи, яка розподіляє виконання завдань між учасниками для досягнення певної колективної мети. Організацію характеризує певний порядок, зафіксований у статуті, правилах, планах, нормах поведінки, що дає змогу свідомо координувати соціальні взаємодії для досягнення конкретної спільної мети.

Організація складається з груп. Група - це дві і більше особи, які взаємодіють одна з одною таким чином, що кожна особа як впливає на інших учасників організації, так і одночасно перебуває під впливом інших учасників організації.

 
русский

Этот сайт является СМИ (средством массовой информации), представляющим в сети интернет общественную некоммерческую организацию "Клуб любителей джаза "Про джаз". Организация действует на основании устава, норм и правил, утверждённых на общем собрании.

Основными целями организации являются объединение любителей джаза в единое сообщество и популяризация джаза среди любителей музыки.

Для осуществления заявленных целей:

- была создана и зарегистрирована в установленном законом порядке общественная некоммерческая организация "Клуб любителей джаза "Про джаз";

- была создана информационная площадка (сайт) в сети интернет, на которой участники организации могут публиковать различные информационые материалы (биографии, статьи, обзоры, очерки, эссе, заметки, рецензии, отзывы); могут общаться на различные темы на страницах форума; в ознакомительных целях могут делиться друг с другом находящимися в их собственности различными аудио и видео материалами, позволяющими другим участникам расширить свои знания о различных направлениях, течениях, жанрах и исполнительских стилях джаза.

Участником организации может стать любое лицо, разделяющее цели организации, согласившееся следовать правилам и соблюдать нормы, установленные в организации. Чтобы стать участником необходимо:

- подать письменное заявление с просьбой о вступлении в ряды организации;

- либо пройти процедуру регистрации на сайте организации, заполнив все необходимые поля в форме регистрации на сайте https://pro-jazz.com. Нажмая кнопку "Продолжить" в форме регистрации пользователь подтверждает своё желание участвовать в работе организации; подтвеждает, что он ознакомился и полностью согласен с уставом, правилами и нормами организации; равно как и правдивость указанной о себе информации.

Деятельность организации осуществляется благодаря поддержке её участников в виде вступительных и членских взносов, добровольных пожертвований и оказания других видов финансовой и материальной помощи.

Нормы

Любая деятельность организации протекает в установленных законами рамках и не может противоречить или нарушать нормы законодательства.

Внутри организации мы руководствуемся принципом взаимности. Его можно охарактеризовать несколькими примерами:

- чтобы Вас начали уважать, сначала Вам необходимо проявить уважение;

- чтобы что-то взять (к примеру, из кармана, из кошелька, из тумбочки), сначала нужно это что-то туда положить;

Термины и понятия

Популяризация - изложение вопроса в общедоступной, лёгкой для понимания форме.

Организация - это группа людей, деятельность которых сознательно координируется для достижения общей цели или целей,  и/или субъект хозяйствования, обладающий правами юридического лица, оказывающий услугу потребителю. Термин употребляется преимущественно для обозначения социальной группы, которая распределяет выполнение задач между участниками для достижения определённой коллективной цели. Организацию характеризует определённый порядок, зафиксированный в уставе, правилах, планах, нормах поведения, позволяет сознательно координировать социальные взаимодействия для достижения конкретной общей цели.

Организация состоит из групп. Группа — это два и более лица, которые взаимодействуют друг с другом таким образом, что каждое лицо как оказывает влияние на других участников организации, так и одновременно находится под влиянием других участников организации.